Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Obec Šalgočka na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení neskorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len  „VZN“) č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.

Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (.pdf)