Návrh VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Všeobcene záväzného nariadenia č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka.

Návrh VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka (.pdf)