Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Obec Šalgočka na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení neskorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len  „VZN“) č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.

Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (.pdf)

VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie dodatok č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/2019 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 (.pdf)

 

Návrh VZN – dodatok č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie dodatok č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/2019 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Návrh VZN – dodatok č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

 

VZN č. 1/2021 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a  § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

VZN č. 1/2021 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3/2020 – zmena sadzby poplatku na rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Čítať ďalej