Verejná vyhláška – Stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy

Stavebník zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal  dňa  18.8.2020  na Obecný úrad v Šalgočke  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Šalgočka  rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020  zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020.  

Obec Šalgočka, príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa  § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti  rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  povoľuje stavbu: „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“ pre  stavebníka: na pozemkoch  reg. „C“   parcela číslo  317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy – úplné znenie (.pdf)

Návrh dodatku č. 3/2020 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva tento návrh dodatku č. 3/2020 zmena sadzby poplatku na rok 2021 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Návrh dodatku č. 3/2020 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady – úplné znenie (.pdf)

 

Informácia o začatí správneho konania – Obec Zemianske Sady

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods.7 zákona č. 543/2002Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len“ zákon“, v znení zákona č. 408/2011Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán:  Obec ŠALGOČKA
Číslo spisu: 714/2020
Dátum podania:  19. 11.  2020
Žiadateľ:  Obec Zemianske Sady
Predmet konania: Výrub dreviny 1 kus Breza previsnutá Betula Pendula
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania
  3. spojeného s miestnym zisťovaním
  4. Zápisnica
  5. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  p. č. CKN 124/2, katastrálne územie Zemianske Sady
Dôvod podania:  poškodzovanie strechy altánku v priestoroch Základnej školy.
Lehota na doručenie písomného alebo Elektronického potvrdenia záujmu byť Účastníkom v zmysle § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 30. 11. 2020

Kontakt: Helena Mesárošová, č. t. 031/7861105, 0915890154, obecnyurad@salgocka.sk

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny úrad podľa §3a zákona č. 135/19612 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prerušuje stavebné konanie vo veci „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/4 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, pre stavebníka Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363.

V súlade s ustanovením §60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §19 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o doklady v súlade s vyhl. č. 453/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:

  • rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru
  • vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante k stavebnému konaniu
  • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k stavebnému konaniu
  • nové Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote 60 dní nebudú predložené požadované doklady, bude stavebné konanie zastavené podľa §60 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 15.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.