Správne konanie – výrub drevín – Obec Pusté Sady

Obec Šalgočka ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny c znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30. 10. 2023  sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

  • Smrek obyčajný (Picea abies) – 1 ks prarc. registra E 71/2,  k. ú.  Pusté Sady s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 109cm

V súvislosti s podaním, Obec Šalgočka nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 9. 11. 2023 o 9:00 hod. v Pustých Sadoch na parcele č. E KN 71/2 druh pozemku orná pôda

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Vybavuje: Mesárošová

Vyvesené: 30. 10. 2023