Rozpočet obce na roky 2021 – 2023

Obec Šalgočka zverejňuje rozpočet obce na roky 2021 – 2023.

Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť príjmy (.pdf)
Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023.

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k Návrhu rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2021-2023:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135  alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia návrhu rozpočtu obce  2021-2023,  dňa 13. 11. 2020

Termín na uplatnenie pripomienok: od 13. 11. 2020 do 24. 11. 2020

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023 (.xlsx)

Rozpočet obce na rok 2019 – úpravy

Obec Šalgočka zverejňuje úpravy k rozpočtu obce na rok 2019 zo dňa 30.11.2018:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť príjmy – úpravy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť výdavky – úpravy (pdf)