Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2023, 2024, 2025:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 28. 11. 2022 do 07. 12. 2022.

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)