Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka vydala pre stavebníka zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, stavebné povolenie na stavbu „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Šalgočka rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020 zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na žiadosť stavebníka zo dňa 14.12.2022 v zmysle § 69 stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny zákon ) rozhodol takto: predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Ing. Henrich Sobotovič (.pdf)