Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – 14.04.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 14.04.2022 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 1.  vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Farské oznamy od 11. do 17. apríla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. apríla 2022.

Čítať ďalej

Otvorenie nového notárskeho úradu v Seredi

Notárka JUDr. Zuzana Vrtíková oznamuje občanom, že dňom 4. apríla 2022 bol otvorený nový notársky úrad so sídlom Parková 2889/8, 926 01 Sereď. Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 – 16:00

Utorok: 08:00 – 16:00

Streda: 08:00 – 16:00

Štvrtok: 08:00 – 16:00

Piatok: 08:00 – 15:00

po dohode aj mimo úradných hodín.

Farské oznamy od 4. do 10. apríla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. apríla 2022.

Čítať ďalej

Pozvánka na Rande s Heligonicou v Dvorníkoch – 24.04.2022

Obec Dvorníky vás pozýva na hudobné popoludnie Rande s Heligonicou, ktoré sa bude konať v nedeľu 24. apríla 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program sa bude natáčať pre Senzi TV. Hostia: Maja Velšicová, Simona Lelkes, Žochári, Jarka Jančichová a Ján Walla (PROFIL).

Vstupné je 10 Eur. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Dvorníky na telefónnom čísle 033/732 0149 a počas úradných hodín aj na Obecnom úrade Šalgočka.

Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením 161/15/2022 zo dňa 17.03.2022 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka na 30. mája 2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 7 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 23. 05. 2022 do 15:00 hod. na adresu Obec Šalgočka, obecný úrad, 925 54  Šalgočka 135,  v uzavretej obálke „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 2022“ – NEOTVÁRAŤ!“  Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované a nebude sa na ne prihliadať a budú z voľby vylúčené.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredné  vzdelanie,
 • prax v oblasti ekonomickej, právnickej alebo v oblasti kontroly vo verejnom záujme,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť,

 Náležitosti písomnej prihlášky:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Šalgočka  a daňovému úradu,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4. a/ zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov:
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku
  • Dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • Štátne občianstvo
  • Pohlavie,
  • Meno , priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Všeobecné podmienky:

 • úväzok hlavného kontrolóra bude 15 hodín mesačne, čiže 10% pracovný úväzok,
 • mesačný plat hlavného kontrolóra bude podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je  01. 06. 2022

 Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obcí účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

ČESTNÉ PREHLÁSENIE (.docx)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov (.docx)