Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
  4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
  5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
  6. Schválenie úveru pre obec
  7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Pozvánka na futbalový zápas Starí páni TJ Šalgočka : Starí páni TJ Kynek

Starí páni TJ Šalgočka pozývajú priaznivcov futbalu na zápas proti družstvu Starí páni TJ Kynek, ktorý sa bude konať v nedeľu 27. marca 2022 o 10:00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke.