Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2022 (vo štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
  4. Rozpočtové opatrenia č. 7/ 2021
  5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
  6. Schválenie úveru pre obec
  7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemkov CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 78/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
  8. Rôzne
  9. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

 

Farské oznamy od 14. do 20. marca 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. marca 2022.

Čítať ďalej