Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2021. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prefinancovanie zostatku úveru z OTP Banky cez Prima banku Slovensko, a.s.
  4. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov pán Spodniak
  5. Vyhlásenie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. Mgr. Kramolišovej
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021 (.pdf)