Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Tematické kontroly:

  • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.7.2021 -30.12.2021

Pravidelné kontroly:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2021-30.12.2021

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2022, 2023,2024
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2022.

Farské oznamy od 14. do 20. júna 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. júna 2021.

Čítať ďalej