Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Pripomienkovanie k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia.
Dátum zverejnenia Návrhu záverečného účtu za rok 2020: 24. 05. 2021
Dátum ukončenia podávania pripomienok: 07. 06. 2021

Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

 • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
 • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 – návrh (.pdf)
Plnenie príjmov k 31.12.2020 (.pdf)
Plnenie výdavkov k 31.12.2020 (.pdf)

Farské oznamy od 24. do 30. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. mája 2021.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 17. do 23. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. mája 2021:

Čítať ďalej

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Šalgočka

Obec Šalgočka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Termín očkovania prebehne po potvrdení koordinátorom očkovania v priestoroch Obecného úradu Šalgočka.

Očkovanie je určené pre osoby nad 60 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Šalgočka, osoby mladšie ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držiteľov preukazov ZŤP a invalidných dôchodcov so sprievodom. V prípade osôb, ktoré sú trvalo imobilné, očkovanie prebehne v ich domácnosti.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do piatka 14.05.2021 prostredníctvom emailu obecnyurad@salgocka.sk alebo na telefónnych číslach Obecného úradu 031/786 1105, 0904 761 105.

Obecný úrad Šalgočka záujemcov nahlási Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý obci následne pridelí termín očkovania. Termín očkovania bude prihláseným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. Preočkovanie druhou dávkou bude taktiež prebiehať v našej obci. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Farské oznamy od 10. do 16. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. mája 2021.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 3. do 9. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. mája 2021.

Čítať ďalej