Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2021 (v pondelok) o 18:30 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Ochrana úrody pred požiarmi – jún 2021

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a spôsoby ochrany úrody pred požiarmi.

Počas obdobia žatevných prác je zvýšené riziko vzniku požiarov. Žatevné požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri porušovaní zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarov sú najmä:

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečným látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha.

Poľnohospodárov a roľníkov, upozorňujeme na povinnosti počas žatevných prác, a to najmä:

 • dodržiavať zákaz fajčenia pri letných poľnohospodárskych a žatevných prácach,
 • zákaz zakladať oheň, v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • udržiavať techniku a stroje slúžiace na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave. Odstraňovať z nich aj z výrobných priestorov zbytky slamy, sena, prachu a iné horľavé látky,
 • vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
 • zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
 • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, komunikáciách, cestách a skládkach odpadov,
 • trvale sledovať teplotu skladovaného sena – v prípade zvýšenia teploty nad 65 stupňov Celzia je potrebné seno vyskladniť a rozhádzať na voľnom priestranstve aby sa schladilo,
 • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, požiar okamžite ohlásiť na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na linku tiesňového volania 150 alebo 112.