Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2018 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom
  5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018
  6. Rôzne
  7. Záver