Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový rozpočet sa netvoril.

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 – plné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 10. nedeľu v cezročnom období od 10. do 17. júna 2018:

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Služby od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Duchovná obnova – Šalgočka a Dvorníky – 16. júna 2018 (.pdf)