Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017
  4. Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017 (.pdf)

Fotografická súťaž Oko Dolného Považia 2017

Obec Siladice Vás pozýva k účasti na treťom ročníku fotografickej súťaže Oko Dolného Považia.

Téma pre rok 2017: Voda.

Téma voda v seba ukrýva množstvo interpretačných možností. Voda, ktorá môže byť symbolom života, môže rovnako znamenať aj smrť. Môže byť prvkom krásneho jazera s pokojnou hladinou ale rovnako dokáže spôsobiť aj prírodnú katastrofu. Je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Úlohou súťažiacich je zachytenie vody DOLNÉHO POVAŽIA, jej krás, tajomstiev, života a príbehu odohrávajúceho sa pod i nad hladinou vody.

Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest z Dolného Považia. Fotografická súťaž s názvom „ VODA “ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne s troma prácami. Súčasťou projektu je vernisáž v kultúrnom dome Siladice a odmeňovanie najlepších prác starostom obce. Samozrejmosťou je aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených.

Oko Dolného Považia 2017 – pravidlá a propozície (.pdf)

Farské oznamy od 24. septembra do 1. októbra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 25. nedeľu v cezročnom období od 24. septembra do 1. októbra 2017:

Farské oznamy od 24. septembra do 1. októbra 2017 (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 24. septembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 24. nedeľu v cezročnom období od 17. do 24. septembra 2017:

Farské oznamy od 17. do 24. septembra 2017 (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 18. septembra 2017 do 29. septembra 2017 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja (www.trnava-vuc.sk) v sekcii Doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na rok 2017/2018 k Vášmu pripomiekovaniu. Vaše požiadavky zasielajte do 29. septembra 2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju, Odboru dopravnej politiky.

SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
e-mail: ladziansky@sadds.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
e-mail: samson@skand.sk
Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skovrankova.magda@trnava-vuc.sk

Farské oznamy od 10. do 17. septembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 23. nedeľu v cezročnom období od 10. do 17. septembra 2017:

Farské oznamy od 10. do 17. septembra 2017 (.pdf)