Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2016
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016
  5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
  6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s odpadmi
  7. Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016 (.pdf)

Šarkaniáda 2016 v Šalgočke

Napriek zamračenej oblohe a sychravému počasiu sa malí aj veľkí zabavili v piatok 14. októbra 2016 na tradičnej predhodovej šarkaniáde. Pozrite si krátke video:

 

Hodová výzdoba 2016

Šarkaniáda 2016