Farské oznamy od 25. septembra do 2. októbra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 26. nedeľu v cezročnom období od 25. septembra do 2. októbra 2016:

Farské oznamy od 25. septembra do 2. októbra 2016 (.pdf)

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka. Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šalgočke v termíne od 26.septembra 2016 do 25. októbra 2016 (vrátane).

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Šalgočke alebo  na webovej stránke obce ( www. salgocka.sk ). Svoje pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona si môžete uplatniť doručením v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr v deň ukončenia prerokovania návrhu riešenia t.j. 25.10.2016. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu obce Šalgočka pripomienky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Plán kontrolných činností na 2. polrok 2016
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016
  5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
  6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladanie z odpadmi
  7. Informácia o príprave budovania chodníka 1. etapa
  8. Rôzne
  9. Záver

Zmeny cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje všetkých užívateľov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, že od 16.09.2016 do 30.09.2016 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k pripomiekovaniu zo strany miest a obcí, ako aj pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.

Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2016 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.