Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za r.2015
  4. Záverečný účet obce za rok 2015
  5. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom
  6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
  7. Schválenie platu starostky obce
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016 (.pdf)