Oznam o odbere vody do bazénov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť  žiada  odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Seredi, číslo telefónu: 031 789 4810.

Verejný vodovod nie je  primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať  pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov.  V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly.

Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Oznam o vývoze drobného stavebného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce o vývoze drobného stavebného odpadu, obec zabezpečila, aby každý občan mohol tento odpad sám odviesť na Komplex – odpadovú spoločnosť do Pustých Sadov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste tento vývoz prišli nahlásiť na obecný úrad a vyzdvihli si prílohu k vážnemu lístku, ktorý bude slúžiť k fakturácii za vyvezený drobný stavebný odpad. Za tento odpad sa bude platiť v hotovosti do pokladne obecného úradu. Pokiaľ si občan nesplní túto ohlasovaciu povinnosť na obecnom úrade, tak bez tejto prílohy mu odpad na Komplexe v Pustých Sadoch neprevezmú.