Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Rozpočtové opatrenie 2/2015
  4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 €
  5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve
  6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Návrh rozpočtu na rok 2016
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015 (.pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky I. a II. etapa

Navrhovateľ Obec Šalgočka, v zastúpení starostkou Helenou Mesárošovou, podal dňa 11.11.2015 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci – chodníky I. a II. etapa.“

Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky 1. a 2. etapa (.pdf)

Oznámenie o začatí stavebného konania – chodníky I. a II. etapa

Obec Šalgočka, v zastúpení starostkou Helenou Mesárošovou, podala dňa 23.12.2015 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci – chodníky Obec Šalgočka – chodník I. a II. etapa.“ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydalo Mesto Sereď pod číslom 19847ÚPaSP 1264/2015 zo dňa 7.1.2016. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania – chodníky 1. a 2. etapa (.pdf)