Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Rozpočtové opatrenie 2/2015
  4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 €
  5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve
  6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Návrh rozpočtu na rok 2016
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015 (.pdf)