Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013
  4. Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
  5. Návrh rozpočtu na rok 2014
  6. Zámer obce na zámenu obecného pozemku
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica 09.12.2013 (.pdf)
Uznesenie 09.12.2013 (.pdf)

Pozvánka na VII. Obecný ples

Obec Šalgočka Vás pozýva na VII. Obecný ples, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2014 o 19:30 hod. v kultúrnom dome v Šalgočke. Cena vstupenky je 35 eur na pár. Do tanca hrá skupina STOP.