Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013
  4. Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
  5. Návrh rozpočtu na rok 2014
  6. Zámer obce na zámenu obecného pozemku
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica 09.12.2013 (.pdf)
Uznesenie 09.12.2013 (.pdf)