Poďakovanie za návštevu Vianočného trhu

Zo srdca ďakujeme všetkým čo navštívili vianočný trh sú to ľudia dobrej vôle. Ďakujeme za nákupy, za podporu. Tiež vďaka za výrobky, ktoré sme mohli predávať v prospech dobrej veci – pomôcť našej škole.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 13.12.2012 (.docx)
Uznesenie 13.12.2012 (.docx)