Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 13.12.2012 (.docx)
Uznesenie 13.12.2012 (.docx)