Futbalový turnaj

Telovýchovná jednota Poľnohospodár Šalgočka Vás pozýva na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 15. júla 2012 od 13:00. Turnaja sa zúčastnia družstvá:

 • TJ Bojničky
 • ŠK Dvorníky
 • TJ Dolné Trhovište
 • TJ Poľnohospodár Šalgočka

Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Auditorská správa a Záverečný účet obce za rok 2011
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý ¼ rok 2012
 5. Návrh VZN o dotáciách z rozpočtu obce
 6. Návrh VZN o nakladaní s majetkom obce
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Rojíček Peter
 8. Rôzne – príprava V. družobného dňa
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 18.06.2012 (.docx)
Uznesenie 18.06.2012 (.docx)

Faktúry – 06/2012

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac december 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

DF 1022012 (.pdf)
DF 1062012 (.pdf)
DF 1092012 (.pdf)