Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Auditorská správa a Záverečný účet obce za rok 2011
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý ¼ rok 2012
 5. Návrh VZN o dotáciách z rozpočtu obce
 6. Návrh VZN o nakladaní s majetkom obce
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Rojíček Peter
 8. Rôzne – príprava V. družobného dňa
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 18.06.2012 (.docx)
Uznesenie 18.06.2012 (.docx)