Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Záverečného účtu za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Pripomienkovanie k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia.
Dátum zverejnenia Návrhu záverečného účtu za rok 2020: 24. 05. 2021
Dátum ukončenia podávania pripomienok: 07. 06. 2021

Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

 • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
 • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 – návrh (.pdf)
Plnenie príjmov k 31.12.2020 (.pdf)
Plnenie výdavkov k 31.12.2020 (.pdf)