Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. Záverečný účet obce za rok 2011
 5. Odmeňovací poriadok Obce Šalgočka na rok 2012
 6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov
 7. Delegovanie člena do Rady školy za obec
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 14.03.2012 (.doc)
Uznesenie 14.03.2012 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. VZN o odpadoch a miestnych poplatkoch – návrh úpravy
 5. Návrh rozpočtu na rok 2012
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 16.12.2011 (.doc)
Uznesenie 16.12.2011 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prednesenie auditorskej správy za rok 2010
 4. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2011
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 06.10.2011 (.doc)
Uznesenie 06.10.2011 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2010, správa kontrolórky obce
 4. Odmeňovací poriadok, doplnenie zmeny – novela zákona platná od 01.06.2011 zákona č.253/1994 ZZ o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 5. Návrh podmienok na prenájom obecných pozemkov
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 17.06.2011 (.doc)
Uznesenie 17.06.2011 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obeccného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení a určenie zapisovateľa, navrhovateľov uznesení a overovateľov zápisnice
 3. Rokovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 4. Odmeňovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 5. Rozpočet na rok 2011 – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 08.04.2011 (.doc)
Uznesenie 08.04.2011 (.doc)