Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 13.12.2012 (.docx)
Uznesenie 13.12.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácie o výstavbe nájomných domčekov s investorom p. Vitekom
 4. Informácia o investičných akciách prevedených v roku 2012
 5. Výrub drevín topoľov areál – ihrisko
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 08.10.2012 (.docx)
Uznesenie 08.10.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Auditorská správa a Záverečný účet obce za rok 2011
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý ¼ rok 2012
 5. Návrh VZN o dotáciách z rozpočtu obce
 6. Návrh VZN o nakladaní s majetkom obce
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Rojíček Peter
 8. Rôzne – príprava V. družobného dňa
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 18.06.2012 (.docx)
Uznesenie 18.06.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. Záverečný účet obce za rok 2011
 5. Odmeňovací poriadok Obce Šalgočka na rok 2012
 6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov
 7. Delegovanie člena do Rady školy za obec
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 14.03.2012 (.doc)
Uznesenie 14.03.2012 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. VZN o odpadoch a miestnych poplatkoch – návrh úpravy
 5. Návrh rozpočtu na rok 2012
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 16.12.2011 (.doc)
Uznesenie 16.12.2011 (.doc)