Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov uznesení a overovateľov zápisnice
  3. Rokovací poriadok
  4. Odmeňovací poriadok
  5. Správa kontrolórky
  6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica 11.03.2011 (.doc)
Uznesenie 11.03.2011 (.doc)