Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3/2020 – zmena sadzby poplatku na rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/0219 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Čl. 1 – Úvodné ustanovenia 

  1. Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Čl. 2 – Predmet úpravy

A/ sadzba  miestneho poplatku v článku 6 dodatku 2/2019 k VZN

  1. Sadzba poplatku na rok 2021 je :
    1. Pre fyzické osoby: 0,025 Eur za jeden liter zmesového komunálneho odpadu, t.j.3,00 Eur za 1 vývoz na 120 litrovú zbernú nádobu 6,00 Eur za 240 l nádobu.
    2. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov: 0,025 Eur za jeden liter zmesového komunálneho odpadu, t.j. 3,00 Eur za 1 vývoz na 120 litrovú nádobu, 30,00 Eur za 1 vývoz na 1200 litrovú nádobu.

B/ čl. 7 dodatku 2/2019 k VZN

Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu  platia  poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou ako zálohovú platbu na 26 vývozov ročne, ktorá bude do konca marca budúceho roka zúčtovaná podľa elektronickej evidencie. 

Čl. 3. Zrušovacie a záverečné ustanovenia

  1. Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke sa uznieslo na vydaní dodatku č.3/2020 o zmene sadzby poplatku k dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2014 na svojom zasadnutí dňa 8.12.2020, uznesením č. 99/10/2020
  2. Dodatok č. 3/2020 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)