Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2020 o 18:30 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019.
  4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
  5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
  6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
  7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
  8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
  9. Rôzne
  10. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.02.2020 (.pdf)