Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak
 6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
 7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
 8. Projektová štúdia IBV Pri kríži, investor Zuzana Opltová
 9. Prestavba polyfunkčnej budovy, investor Zuzana Opltová
 10. Program hospodárskeho rozvoj a sociálneho rozvoja obce Šalgočka
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023 (.pdf)

Farské oznamy od 27. marca do 2. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. marca do 2. apríla 2023.

Čítať ďalej