Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.03.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2023 (v utorok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Zmena kúpnej zmluvy p. Spodniak.
  6. Zmluva o spolupráci pri obstaraní Zmien a doplnkov územného plánu spoločnosť Sensun na IBV Za kostolom
  7. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2023
  8. Rôzne
  9. Záver