Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2022. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022 (.pdf)