Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet za rok 2020 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2020
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2020
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2020
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Denis Szabó

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 16.07.2021.

Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Denis Szabó (.pdf)

Farské oznamy od 28. júna do 4. júla 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. júna do 4. júla 2021.

Čítať ďalej

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2021 (v pondelok) o 18:30 hod. s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Ochrana úrody pred požiarmi – jún 2021

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a spôsoby ochrany úrody pred požiarmi.

Počas obdobia žatevných prác je zvýšené riziko vzniku požiarov. Žatevné požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri porušovaní zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarov sú najmä:

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečným látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha.

Poľnohospodárov a roľníkov, upozorňujeme na povinnosti počas žatevných prác, a to najmä:

 • dodržiavať zákaz fajčenia pri letných poľnohospodárskych a žatevných prácach,
 • zákaz zakladať oheň, v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • udržiavať techniku a stroje slúžiace na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave. Odstraňovať z nich aj z výrobných priestorov zbytky slamy, sena, prachu a iné horľavé látky,
 • vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
 • zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
 • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, komunikáciách, cestách a skládkach odpadov,
 • trvale sledovať teplotu skladovaného sena – v prípade zvýšenia teploty nad 65 stupňov Celzia je potrebné seno vyskladniť a rozhádzať na voľnom priestranstve aby sa schladilo,
 • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, požiar okamžite ohlásiť na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na linku tiesňového volania 150 alebo 112.

Podporte projekt „Park Appelovcov ožíva“

Obecný úrad Vám s radosťou oznamuje, že COOP Jednota Galanta zaradil náš projekt „Park Appelovcov ožíva“ do 2. kola grantového projektu 2. Šanca. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo sa rozhodlo dať 2. šancu desiatim najzaujímavejším projektom a ten, ktorý získa najviac hlasov pri online hlasovaní, odmení grantom 6000 EUR.

Zároveň Vás prosíme o hlasovanie na internetovej stránke www.2sanca.sk a aby ste oslovili aj rodinných príslušníkov, svojich známych. Môžete tak pomôcť obci získať finančné prostriedky pre realizáciu tohto projektu.

Detail nášho projektu: https://www.2sanca.sk/projekt/detail/park-appelovcov-oziva-salgocka-7

Pravidlá hlasovania:

 1. Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 17.6.2021 do 16.7.2021 (do 23.59 hod.)
 2. Hlasovať môžete na webovej stránke www.2sanca.sk
 3. Hlasovať môžete tak, že kliknete na konkrétny projekt a vyplníte políčka potrebné k hlasovaniu (e-mailovú adresu, súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre potreby hlasovania) a kliknete na políčko „Hlasovať za projekt“.
 4. Na Vašu e-mailovú adresu príde potvrdzujúci link, ktorý musíte potvrdiť kliknutím a Váš hlas bude odoslaný.
 5. Hlasovať môžete z danej e-mailovej adresy aj opakovane, ale až po uplynutí 24 hodín od posledného hlasovania.
 6. Projekt, ktorý dňa 16.7.2021 do 23.59 hod. získa najviac hlasov, získa od COOP Jednota Galanta grant vo výške 6000 EUR.

Projekty postupujúce do 2. šance:

Mesto / Obec Predkladateľ Názov projektu a popis projektu
Šaľa Mesto Šaľa Mlynárov žarnov
Šaľa CIVIS – OZ Lesná sauna pri Váhu
Čierna Voda OBEC ČIERNA VODA Moderná knižnica pre všetkých obyvateľov obce Čierna Voda
Senec Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec Objavuj, hýb sa, oddychuj: nová viacfunkčná zóna v areáli ZŠ
Žihárec Obec Žihárec Pohybom ku zdraviu
Galanta Základná škola ul. Štefánikova Stolný tenis – náš boj proti nude
Galanta FOOTBALLANDIA občianske združenie Opravme zničené športové ihrisko pre deti
Šintava Veslársky klub Šintava Nástupište pre vodákov na rieke Váh
Šalgočka OBEC Šalgočka Park Appelovcov ožíva
Pusté Úľany Pre Úľany – Pro Fudemus Prívetivá krajina