Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. Č. 73/1 geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemku zo dňa 24.02.2020.
  4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce.
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020 (.pdf)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 06.05.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – uvoľnenie “2. a 3. fázy” – 06.05.2020 (.pdf)
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – konanie Bohoslužieb (.pdf)