Farské oznamy od 25. marca do 1. apríla 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre Kvetnú nedeľu od 25. marca do 1. apríla 2018:

Farské oznamy od 25. marca do 1. apríla 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018 o 18:00 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
 4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
 5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
 6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
 7. Rôzne
 8. Záver

Rozpočet obce na rok 2018 – úpravy

Obec Šalgočka zverejňuje úpravy k rozpočtu obce na rok 2018 zo dňa 15.12.2017:

Rozpočet obce Šalogčka na rok 2018 – časť príjmy – úpravy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 – časť výdavky – úpravy (.pdf)

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude 11. apríla 2018 – v stredu od 1500 – do 1700 hodiny v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

 • na zápis je potrebné priniesť:
 • rodný list dieťaťa (stačí fotokópia)
 • vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môžete zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy(https://zssmszemianskesady.edupage.org/register/?)
 • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
 • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

 TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontaktné informácie: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel.  031/786 11 28  e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com

Deň otvorených dverí 2018 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Prijmite prosím naše pozvanie na Deň otvorených dverí do malej školy s veľkým srdcom. Ukážeme Vám priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú a budete sa môcť priamo zúčastniť na vyučovaní. Brány školy Vám otvoríme 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 9:40. Harmonogram vyučovacích hodín: 1. vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45. 2. vyučovacia hodina: 8:00 – 9:40.

My Vám radi ukážeme, čo všetko už dokážeme. Tešíme sa na Vás!