Zmluvy – 07/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2017:

Zmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Kúpna zmluva č Z201736401_Z na dodávku záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017 (.pdf)