Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017 (.pdf)

Družobný deň obcí 2017