Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Plán kontrolných činností na 2. polrok 2016
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016
  5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
  6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladanie z odpadmi
  7. Informácia o príprave budovania chodníka 1. etapa
  8. Rôzne
  9. Záver