Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka. Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šalgočke v termíne od 26.septembra 2016 do 25. októbra 2016 (vrátane).

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Šalgočke alebo  na webovej stránke obce ( www. salgocka.sk ). Svoje pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona si môžete uplatniť doručením v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr v deň ukončenia prerokovania návrhu riešenia t.j. 25.10.2016. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu obce Šalgočka pripomienky.