Pozvánka na Deň Matiek

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na slávnosť venovanú Dňu Matiek. Stretneme sa 8. mája 2016 (v nedeľu) o 16:00 v budove Základnej školy v Zemianskych Sadoch. zs-den-matiek-2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov futbalového ihriska TJ Poľnohospodár Šalgočka na základe výzvy od p. Marty Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za trhovú cenu prostredníctvom advokátskej kancelárie Fogaš a Matulník.
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016 (.pdf)

Voľba hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 6/1/2016 zo dňa 9.3.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad Šalgočka, č. 135, 925 54 Šalgočka, najneskôr dňa 29.4.2016 do 14:00 h. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Požadované kvalifikačné predpoklady, doklady a všeobecné podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka (.pdf)