Voľba hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 6/1/2016 zo dňa 9.3.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad Šalgočka, č. 135, 925 54 Šalgočka, najneskôr dňa 29.4.2016 do 14:00 h. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Požadované kvalifikačné predpoklady, doklady a všeobecné podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka (.pdf)