Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov futbalového ihriska TJ Poľnohospodár Šalgočka na základe výzvy od p. Marty Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za trhovú cenu prostredníctvom advokátskej kancelárie Fogaš a Matulník.
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2016 (.pdf)