Farské oznamy od 25. októbra do 1. novembra 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 30. nedeľu v cezročnom období od 25. októbra do 1. novembra 2015:

Farské oznamy od 25. októbra do 1. novembra 2015 (.pdf)

Jesenná hodová výzdoba 2015

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa28.09.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
  6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015 (.pdf)

Šarkaniáda 2015