Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa28.09.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
  6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2015 (.pdf)