Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 s programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Voľba zástupcu starostu
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 (.pdf)